Действащата законова регулаторна рамка отговаря на европейските изисквания за формирането на конкурентен енергиен пазар.

Министерство на енергетиката - разработва и провежда енергийната политика на страната.

Koмисия за енергийно и водно регулиране – осъществява държавното регулиране в енергетиката.

Новини

Относно: Цена на природния газ за ІІІ-то трим. на 2017 г.

           В съответствие с изискванията и условията на Наредба № 2/2013 г. за регулиране на цените на природния газ, "Булгаргаз" ЕАД, дъщерно дружес ... виж повече

Относно: Цена на природния газ за ІІІ-то трим. на 2017 г.

           В съответствие с изискванията на чл. 36а от Закона за енергетиката, “Булгаргаз” ЕАД, дъщерно дружество на „Български Енергиен Холдинг” ЕАД ... виж повече